Overige Inhuur

Het inhuren van niet-ict gerelateerd personeel is ondergebracht in het portfolio Organisatie en Personeel.

De Rijkscontracten voor niet-ict gerelateerde inhuur van extern personeel zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Inhuur Financieel adviesdiensten
  • Inhuur Auditdiensten
  • Inhuur Inkoopadvies
  • Inhuur Juridische capaciteit
  • Inhuur interim-management
  • Inhuur participanten
  • Uitzendkrachten
  • Leren en ontwikkelen
  • Tolken en vertaaldiensten

Een overzicht van de contracten vindt u hier Overzicht Rijkscontracten (versie juli 2020).xlsx

Per categorie zijn er verschillende percelen waar u zowel inspannings- als resultaatgerichte dienstverlening kan inhuren.

Inspanningsgerichte vs resultaatgerichte dienstverlening

De raamovereenkomsten betreffen zowel inspanningsgerichte- als resultaatsgerichte dienstverlening. Maar wat is het verschil tussen een inspanningsverplichting en een resultaatsverplichting?

Het verschil tussen een inspanningsverplichting en een resultaatsverplichting binnen het inhuuroffice is niet zwart/wit. Daarom worden de rijksbrede definities gehanteerd:    

Definitie externe inhuur op basis inspanningsverplichting:

“Externe inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij rijksoverheid in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid waarop door de opdrachtgever mede gestuurd wordt”

Definitie externe inhuur op basis resultaatsverplichting:

Betreft de verstrekking van een project aan een opdrachtnemer, die zelf bepaalt welke specialist hij wanneer inzet om het resultaat te behalen.

Voor het inhuren van extern personeel is in samenwerking met verschillende directies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een leidraad externe Inhuur opgesteld. Zie hier de 'Aangepaste leidraad externe inhuur' voor meer informatie.

Meer weten?

Wil jij meer informatie om te kunnen bepalen of jouw opdracht een Inhuur of uitbesteding is? Klik dan op deze handreiking ter ondersteuning of stuur een mail naar het Inhuuroffice van IUC-Noord.