Leveranciers- en Contractmanagement

Binnen de rijksoverheid heeft elk ministerie contractmanagement georganiseerd om tussen de categorie en afnemers de juiste inkoopschakel te hebben. De leveranciers- en contractmanager (LCM) heeft daarbij een verbindende rol.

Leveranciers- en contractmanagement

De belangrijkste taak van LCM is het bijdragen en ondersteunen van het inkoopproces, opdat er op rijksbreed en decentraal niveau doelmatig en rechtmatig ingekocht wordt.

Met leveranciers- en contractmanagement bewaakt IUC-Noord de naleving van afspraken die contractueel zijn vastgelegd. Het gaat daarbij niet alleen om inhoudelijke afspraken over de uitvoering, maar ook om afspraken over prijzen, indexaties, rechten en plichten. Ook vinden er periodiek gesprekken plaats tussen medewerkers van IUC-Noord en de leverancier over de tevredenheid en uitnutting van het contract. De opgedane kennis informatie en ervaringen van afnemers wordt weer meegenomen bij nieuwe inkoopopdrachten.

Bij eventuele problemen kan IUC-Noord optreden als professionele vertegenwoordiger namens de afnemer. De afnemer kan zich richten op de inhoud en de relatie met de opdrachtnemer. Kortom: er zijn voldoende zaken die besparingen en kwaliteitsverbetering opleveren. Door samen met afnemers de dienstverlening voor contractmanagement in te vullen, sluit IUC-Noord volledig aan bij hun wensen en behoeften, wat bijdraagt aan draagvlak en betrokkenheid.

LCM heeft alleen het rijksbrede werkveld in hun beheer. Voor informatie of vragen over leveranciers- en contractmanagement kunt u contact opnemen via, iuc-lcm@iuc-noord.nl.

Naast het algemene emailadres kunt u voor specifieke vragen ook contact opnemen met de verschillende portfoliohouders binnen LCM:

Overzicht Rijkscontracten

In het overzicht Rijkscontracten staan alle (raam)contracten die zijn afgesloten door de verschillende categorieën. Deze contracten worden door alle afnemers uitgenut.

Overzicht Rijkscontracten (versie juli 2020).xlsx

In het overzicht zijn de contracten ingedeeld in vier verschillende portfolio’s (tabbladen), namelijk: Communicatie, Facilitair, Organisatie & Personeel en ICT. Het overzicht maakt afnemers van het IUC-Noord duidelijk wie er deelneemt aan welke rijkscontracten en welke rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft afnemers inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke drie á vier maanden vernieuwd (maart, juli, oktober, januari).

Het overzicht Rijkscontracten is met zorg samengesteld. Toch is dit geen garantie dat alle informatie in overzicht Rijkscontracten juist is. Verwijzingen of hyperlinks in het overzicht Rijkscontracten naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie.